(1)
Biondi, Z. Kant’s Hermeneutics of Progress. Cosmos and History 2020, 16, 76-93.